Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 24,
24-350 Chodel

NIP 717 12 60 929
Fax 81 / 827 73 25

e-mail:
gopschodel@op.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

posiłek dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim


1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących jednodaniowych posiłków (3 x zupa, 2 x drugie danie w ciągu tygodnia) dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej
  w Ratoszynie Drugim.

 2. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć średnio 60 obiadów.

 3. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów. O ewentualnych zmianach ilości zamawianych obiadów, Wykonawca będzie informowany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

W przypadku zmniejszenia się liczby dożywianych dzieci i uczniów, Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.

 2. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 23.01.2019 r. do 14.06.2019 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – w godzinach 10:00 – 12:50. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

 3. Wykonawca będzie dostarczał w formie pisemnej miesięczny jadłospis w terminie trzech dni roboczych poprzedzających każdy rozpoczęty miesiąc w okresie trwania umowy z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
  w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

 5. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla dzieci i uczniów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.

 6. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

 1. w ciągu tygodnia Wykonawca będzie przygotowywał: 3 x zupę i 2 x drugie danie,

 2. zupa: gramatura - minimum 300 ml

 3. pieczywo – minimum 50 g

 4. drugie danie:

    • sztuka mięsa bez sosu - minimum 120g lub sztuka mięsa z sosem - minimum 190g,

    • kotlet mielony, pulpet, klops – minimum 100 g,

    • ziemniaki, kasza, ryż, – minimum 150 g,

    • kotlet schabowy – minimum 100g,

    • ryba bez panierki - minimum 150g,

    • gulasz, potrawka – minimum 200g,

    • dania typu: gołąbki, pierogi, kopytka, kluski – minimum 300g,

    • surówka warzywna – minimum 100g lub warzywa gotowane – minimum 150g.

 1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

 1. jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu tygodnia (5 dni),

 2. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

 3. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

 4. do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,

 5. zupy muszą być przygotowane na wywarze warzywno-mięsnym,

 6. ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 1. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

 2. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g,
  z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług (np. do sprawdzania wagi posiłku).

 4. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane tj. przy dostawie obiadu pełne wymieniane na puste), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.

 5. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

 6. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków.

 7. Koszty związane z wydawaniem obiadów ponosić będzie Wykonawca.


2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dożywianie dzieci i uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 23.01.2019 roku do 14.06.2019 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego.


3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena: 100%

(cena - 100%, jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4,

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru – zał. nr 1.


5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej*, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.


6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie.

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.


7. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do 21.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.


8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

2) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.01.2019 r. Wyniki oceny i informacja
o wyborze najkorzystniejszej ofert, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu
www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.


9. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że w stosunku do osób wyszczególnionych w ofercie/wniosku o dopuszczenie:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu

  Adres: ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel,

  Kontakt: tel. 81 827 73 25 e-mail: gopschodel@op.pl,

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych email: iod@rodokontakt.pl,

 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej,

 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „pzp”,

 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp,

 7. w odniesieniu do podanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

 8. osoby, których dane zostały podane przez Wykonawcę posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczące narusza przepisy RODO,

9) osobom, których dane są przetwarzane nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia ich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia ich danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Zuzanna Ceran, tel. 81 827 73 26

Sara Łazarz. tel. 81 827 73 27


11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

11.01.2019 r.

Zuzanna Ceran


Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie.

*niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel