Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 24,
24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929
Fax 81 / 827 73 25
e-mail: gopschodel@op.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Ratoszynie

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących jednodaniowych posiłków (3 x zupa, 2 x drugie danie w ciągu tygodnia) dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie tj. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
 1. Zamawiający planuje, że:
  1. dziennie należy dostarczyć średnio 70 obiadów
 1. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów. O ewentualnych zmianach ilości zamawianych obiadów, Wykonawca będzie informowany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

W przypadku zmniejszenia się liczby dożywianych dzieci i uczniów, Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.
 1. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 15.01.2018 r. do 15.06.2018 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – w godzinach 10:00 – 12:50. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
 1. Wykonawca będzie dostarczał w formie pisemnej miesięczny jadłospis w terminie trzech dni roboczych poprzedzających każdy rozpoczęty miesiąc w okresie trwania umowy z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
  w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

 2. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.
 1. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
  1. w ciągu tygodnia Wykonawca będzie przygotowywał: 3 x zupę i 2 x drugie danie,
  2. zupa: gramatura - minimum 300 ml
  3. pieczywo – minimum 50 g
  4. drugie danie:
    • sztuka mięsa bez sosu - minimum 120g lub sztuka mięsa z sosem - minimum 190g,
    • kotlet mielony, pulpet, klops – minimum 100 g,
    • ziemniaki, kasza, ryż, – minimum 150 g,
    • kotlet schabowy – minimum 100g,
    • ryba bez panierki - minimum 150g,
    • gulasz, potrawka – minimum 200g
    • dania typu: gołąbki, pierogi, kopytka, kluski – minimum 300g,
    • surówka warzywna – minimum 100g lub warzywa gotowane – minimum 150g.
 1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
  1. jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu tygodnia (5 dni),
  2. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
  3. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
  4. do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
  5. zupy muszą być przygotowane na wywarze warzywno-mięsnym,
  6. ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 2. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g,
  z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbko pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług (np. do sprawdzania wagi posiłku).
 1. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane tj. przy dostawie obiadu pełne wymieniane na puste), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.

 2. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
 1. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków.
 1. Koszty związane z wydawaniem obiadów ponosić będzie Wykonawca.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dożywianie dzieci i uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 15.01.2018 roku do 15.06.2018 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena: 100%

(cena - 100%, jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4,

2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru* – zał. nr 1.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej*, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie

2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do 10.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.01.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

2) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.01.2018 r. Wyniki oceny i informacja
o wyborze najkorzystniejszej ofert, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Zuzanna Ceran, tel. 81 827 73 26

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej*

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

28.12.2018 r. Zuzanna Ceran

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie.

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel