Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 24,
24-350 Chodel
NIP 717 12 60 929
Fax 81 / 827 73 25
e-mail: gopschodel@op.pl

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.:

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro)

usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Zespole Szkół w Ratoszynie


1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących jednodaniowych posiłków (2 x zupa, 3 x drugie danie w ciągu tygodnia) dla dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Ratoszynie tj. Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 1. Zamawiający planuje, że:

  1. dziennie należy dostarczyć średnio 80 obiadów

 1. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów. O ewentualnych zmianach ilości zamawianych obiadów, Wykonawca będzie informowany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.

W przypadku zmniejszenia się liczby dożywianych dzieci i uczniów, Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.

 1. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 18.09.2017r. do 22.12.2017r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – w godzinach 10:00 – 12:50. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

 1. Wykonawca będzie dostarczał w formie pisemnej miesięczny jadłospis w terminie trzech dni roboczych poprzedzających każdy rozpoczęty miesiąc w okresie trwania umowy z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków
  o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz.1154).

 1. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.

 1. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
 • w ciągu tygodnia Wykonawca będzie przygotowywał: 2 x zupę i 3 x drugie danie,
 • zupa: gramatura - minimum 300 ml
 • pieczywo – minimum 50 g
 • drugie danie:
    • sztuka mięsa bez sosu - minimum 120g lub sztuka mięsa z sosem - minimum 190g,
    • kotlet mielony, pulpet, klops – minimum 100 g,
    • ziemniaki, kasza, ryż, – minimum 150 g,
    • kotlet schabowy – minimum 100g,
    • ryba bez panierki - minimum 150g,
    • gulasz, potrawka – minimum 200g
    • dania typu: gołąbki, pierogi, kopytka, kluski – minimum 300g,
    • surówka warzywna – minimum 100g lub warzywa gotowane – minimum 150g.
 1. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

  1. jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu tygodnia (5 dni),
  2. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
  3. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
  4. do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw
   i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
  5. zupy muszą być przygotowane na wywarze warzywno-mięsnym,
  6. ważna jest estetyka potraw i posiłków.
 1. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbko pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług (np. do sprawdzania wagi posiłku).

 1. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane tj. przy dostawie obiadu pełne wymieniane na puste), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.

 1. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

 1. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków.

 1. Koszty związane z wydawaniem obiadów ponosić będzie Wykonawca.


2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dożywianie dzieci i uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 18.09.2017 roku do 22.12.2017 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego.


3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena:100%

(cena-100%,jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać)


4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 4,
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru* – zał. nr 1.


5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.


6.Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie
2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.


7.Miejsce i termin złożenia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do 11.09.2017r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.


8.Miejsce i termin otwarcia oferty:

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09.2017r. o godz.12:30 w siedzibie Zamawiającego.
2) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.09.2017 r. Wyniki oceny i informacja
o wyborze najkorzystniejszej ofert, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.


9.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Zuzanna Ceran, tel. 81 827 73 26


10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej*

 

30.08.2017 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zuzanna Ceran


Załączniki:

1.Formularz ofertowy
2.Oświadczenie

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel