Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chodlu
ul. Partyzantów 24
24-350 Chodel

Chodel, dnia 13.02.2017 r.

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODLU

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu  informuje, iż poszukuje 1 osoby  na stanowisko pracy – asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu

I. Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu  asystenta rodziny wskazane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, z późn. zm.) Zgodnie z powyższymi zapisami asystentem rodziny może być osoba, która:

1.Posiada:

1)Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:

2)wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

3)wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona. 

3.Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

4.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

• Obsługa komputera, MS Office, Internet,

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

• Umiejętność pracy w zespole,

• Odporność na stres,

• Odpowiedzialność,

• Asertywność,

• Rzetelność,

• Dyspozycyjność.

2.Doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny lub pracownika socjalnego.

 

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.

2.Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

3.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

4.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

5.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

6.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

7.Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

8.Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9.Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

10.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

11.Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.

12.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

13.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

15.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny dyrektorowi.

16.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

17.Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

18.Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

19.Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa       
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

20.Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

IV. Warunki zatrudnienia

1.Zatrudnienie w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

2.Praca w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2.Własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie zawodowe , poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

4.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, ( wzór załącznik nr 1 ).

5.Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe,

6.Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona w przypadku gdy kandydat taką władze kiedykolwiek posiadał ,( wzór załącznik nr 2).

7.Oświadczenie o niełączeniu pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, (wzór załącznik nr 3).

8.Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu dla potrzeb ubiegania się o zatrudnienie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.).

9.Dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje.

VI. Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 24, 24 –350 Chodel  osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, lub drogą pocztową na powyższy adres w kopercie oznaczonej   dopiskiem „Dotyczy oferty pracy na stanowisko pracy  asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu”. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2017 r. godz. 9.00. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data dostarczenia.

Oferty złożone  po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną kandydaci poinformowani telefonicznie.


Chodel, dnia 13 luty 2017r. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zuzanna Ceran

Załączniki:

[Załącznik nr 1]
[Załącznik nr 2]
[Załącznik nr 3]

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel