1

Rodzina 500 plus”

Jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego dla mieszkańców Gminy Chodel jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24.

Wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy:

1. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00;
 • w sobotę w godzinach 9.00 – 12.00;
2 .lub przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Wniosek złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka dzieci do 18. roku życia. Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18r. życia.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. W 2016 roku składamy dochody członków rodziny za 2014 r.

Szczegółowe informacje będą udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu lub pod numerem telefonu: 81 827 73 27.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195/1

 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 r., poz. 214).
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214/1

Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
 3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel