Podsumowanie realizacji projektu systemowego pt.
,,EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zakończeniu realizacji w roku 2011 roku projektu systemowego pt. „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Był to trzeci projekt systemowy realizowany przez tutejszy Ośrodek. Łącznie w latach 2008 – 2011 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu w ramach projektu zaktywizował zawodowo i społecznie 44 osoby.

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych w rolnictwie, niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie gminy Chodel.
Celem głównym projektu było ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej gminy Chodel. Udzielone w projekcie wsparcie miało również na celu zwiększenie zaradności życiowej osób niepozostających w zatrudnieniu, wyposażenie uczestników w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W 2011 roku w projekcie wzięło udział 15 osób w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn.

W ramach projektu 7 kobiet i 8 mężczyzn:

  • objętych zostało kontraktami socjalnymi,
  • zakończyło udział w indywidualnych konsultacjach psychologiczno-psychoterapeutyczne,
  • zakończyło udział w indywidualnym doradztwie zawodowym,
  • zakończyło udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych,
  • 3 kobiety ukończyły Szkolenie „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” ,
  • 8 mężczyzn ukończyło kurs wózków jezdniowych
  • 7 kobiet ukończyło kurs podstawa eksploatacji komputera z obsługą pakietu biurowego
  • 4 kobiety i 3 mężczyzn ukończyło kurs prawa jazdy kat. B
  • 3 mężczyzn ukończyło kurs „Malarz-glazurnik”,
  • 2 mężczyzn ukończyło kurs Spawacz metodą TIG” .

Pomoc w projekcie miała charakter kompleksowy. Uczestnicy szkoleń korzystali z pomocy psychologa oraz doradcy zawodowego. Poza zdobyciem podstawowych wiadomości użytecznych na rynku pracy korzystali ze szkoleń zawodowych dostosowanych do potrzeb uczestników, wymagających szczególnego wsparcia ze strony różnych instytucji ze względu na swoją trudną sytuację życiową oraz zawodową.
W okresie realizacji projektu uczestnikom zapewniono catering i koszty dojazdu na miejsce szkoleń zawodowych. Otrzymali oni również pomoce edukacyjne z zakresu szkoleń oraz pomoce dydaktyczne w postaci materiałów biurowych.
Z przeprowadzonych rozmów oraz ankiet zwrotnych wynika, iż zamierzone cele zostały osiągnięte, a program spełnił oczekiwania adresatów. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom zwiększyć wzrost zaufania we własne możliwości, podnieść poziom samooceny, pozytywnie wpłynął na zmiany atrakcyjności jako potencjalnych pracowników oraz rozwój ich umiejętności społecznych. Realizacja projektu zakończyła się sukcesem

Zrealizowanie powyższych działań nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel