Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu informuje o rozstrzygnięciu przetargu.

GOPS.POKL/4076-P/1/2012

Chodel, dnia 31.07.2012 r.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
24-350 Chodel
ul. Partyzantów 24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mającym siedzibę w Chodlu, ul. Partyzantów 24, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na organizację i przeprowadzenie kursów, treningów i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę - Firmę CREATOR Sp. z o.o. mającą siedzibę w Lublinie, ul. Szafirowa 13/26.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: Oferowana cena: 55,83.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Doświadczenie: 40,00
Łączna liczba otrzymanych punktów: 95,83.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:

Oferta Nr 2 - OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" 20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62 ,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Oferowana cena: 60,00.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Doświadczenie: 7,74.
Łączna liczba otrzymanych punktów: 67,74

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.94 ust 2 pk1, lit a zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w jeżeli w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedna ofertę.

Zuzanna Ceran
................................................................
(podpis Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej )

 

Otrzymują:

1. CREATOR sp. z o.o., ul. Szafirowa 13/26, 20-573 Lublin.

2. OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR "KURSOR" 20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62 ,

Dokument do pobrania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 

 

 

 

   
 
KONTAKT:
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chodlu,
Partyzantów 24,
24 - 350 Chodel